Kulturcentralen

Vad är bygdegården och vad är kulturcentralen?

Bygdegården är själva huset. Huset ägs och förvaltas av Förslövs Bygdegårdsförening. Kulturcentralen är ett projekt som drivs av Förslövs Bygdegårdsförening mellan 2014-2017 med finansiering från Arvsfonden.

Vart går projektpengarna?

Projektpengarna är smörjmedel för att få igång aktiviteter i bygdegården som föreningen efter projekttiden kan driva vidare. Det kan vara att skapa olika prova-på-aktiviteter och arrangemang. Pengarna går inte in i föreningens befintliga verksamhet utan ligger utanför det. Projektet har egna mål, egen personal och egen ekonomi.

Vem riktar sig projektet till?

Inom Arvsfondsprojektet riktar vi oss till de mellan 12-22 år, de med en funktionsnedsättning och nysvenskar. Bygdegårdsföreningen gör även egna aktiviteter mot andra målgrupper med sina egna pengar.

Varför ett Arvsfondsprojekt?

Bygdegårdsrörelsen växte fram under de första årtiondena av 1900-talet. Rötterna finns i landsbygdens folkrörelser. Bristen på samlingslokaler var särskilt kännbar för ungdomarna, som många gånger bokstavligen var hemlösa med sin mångskiftande verksamhet. Därför tog de saken i egna händer, och under 25 år byggdes cirka 400 bygdegårdar runt om i landet. Arbetet skedde genom stora ideella insatser. Ungdomarna skapade själva förutsättningarna för sina aktiva fritids- och föreningsverksamheter. Verksamheten i bygdegårdarna har skiftat starkt under åren. Samhällsförändringarna med befolkningsomflyttningar, ökande bilism och det nya mediet televisionen medförde en nedgång i föreningsverksamheten, som också drabbade bygdegårdsarbetet. Många bygdegårdar har tvingats stänga och de har förlorat sin roll.

Dock har vågen vänt och det finns idag ett stort behov av och intresse för mötesplatser i vårt lokalsamhälle – mötesplatser som är neutrala, som sänker trösklarna för delaktighet, som är en arena utanför skolan och som ett komplement till annan fritidsverksamhet.

Förslövs Bygdegårdsförening sökte och fick medel från Arvsfonden för att återigen gjuta liv i bygdegården och återskapa den som mötesplats. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfondens stöd ger oss möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla vår verksamhet inom olika områden.