Arvsfondsprojektet

Kulturcentralen

Tidsperiod: augusti 2014- september 2017

Finansiär: Arvsfonden

Kulturcentralen är ett projekt vi driver med finansiering av Arvsfonden. Det är ett treårigt projekt för att skapa en levande bygdegård genom att ta tillvara och inspirera till kultur och kreativitet genom musik, dans, teater, ljud och ljus. Våra målgrupper är barn och unga, funktionsnedsatta, nysvenskar och personer som riskerar att hamna i utanförskap.

Varför ett Arvsfondsprojekt?

Bygdegårdsrörelsen växte fram under de första årtiondena av 1900-talet. Rötterna finns i landsbygdens folkrörelser. Bristen på samlingslokaler var särskilt kännbar för ungdomarna, som många gånger bokstavligen var hemlösa med sin mångskiftande verksamhet. Därför tog de saken i egna händer, och under 25 år byggdes cirka 400 bygdegårdar runt om i landet. Arbetet skedde genom stora ideella insatser. Ungdomarna skapade själva förutsättningarna för sina aktiva fritids- och föreningsverksamheter. Verksamheten i bygdegårdarna har skiftat starkt under åren. Samhällsförändringarna med befolkningsomflyttningar, ökande bilism och det nya mediet televisionen medförde en nedgång i föreningsverksamheten, som också drabbade bygdegårdsarbetet. Många bygdegårdar har tvingats stänga och de har förlorat sin roll.

Dock har vågen vänt och det finns idag ett stort behov av och intresse för mötesplatser i vårt lokalsamhälle – mötesplatser som är neutrala, som sänker trösklarna för delaktighet, som är en arena utanför skolan och som ett komplement till annan fritidsverksamhet.

Förslövs Bygdegårdsförening sökte och fick medel från Arvsfonden för att återigen gjuta liv i bygdegården och återskapa den som mötesplats. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfondens stöd ger oss möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla vår verksamhet inom olika områden.

Kontaktperson: Anna Lingmark, anna@bygdegardeniforslov.se / 070 280 56 02

www.arvsfonden.se

Arvsfondens guldkorn 2014

arv_logo_rgb