Vanliga frågor

Bygdegården i Förslöv – mötesplatsen med många möjligheter

Bygdegården – den naturliga mötesplatsen – är en allmän samlingslokal öppen för alla och förvaltad av en ideell styrelse, utsedd på demokratiska grunder. Bygdegården är en förutsättning för demokrati och medborgarinflytande. Bygdegårdsrörelsen är en folkrörelse i människors närmiljö och vardag.

Bygdegårdens kännetecken

I den färgsprakande palett av bygdegårdar som finns i Sverige – olika i arkitektur, verksamhet och namn – är det ändå alltid möjligt att identifiera bygdegårdens kännetecken:

  • Är en allmän samlingslokal, tillkommen på bygdens initiativ och öppen att hyra.
  • Välkomnar alla – alla med demokratisk värderingsgrund.
  • Bärs av, i huvudsak, ideella insatser från människorna i bygden.
  • Ger möjlighet till gemenskap och fest, kunskap och kultur.
  • Ger människan möjligheter att växa och bygden möjligheter att utvecklas.

Vad finns i bygdegårdshuset?

Här finner du både restaurang, förskola, läkarpraktik och flera lokaler att hyra till fest, dans, konferens, kurser mm.

Vad är bygdegården och vad var kulturcentralen?

Bygdegården är själva huset. Huset ägs och förvaltas av Förslövs Bygdegårdsförening. Kulturcentralen var ett projekt som drevs av Förslövs Bygdegårdsförening mellan 2014-2017 med finansiering från Arvsfonden.

Varför ett Arvsfondsprojekt?

Bygdegårdsrörelsen växte fram under de första årtiondena av 1900-talet. Rötterna finns i landsbygdens folkrörelser. Bristen på samlingslokaler var särskilt kännbar för ungdomarna, som många gånger bokstavligen var hemlösa med sin mångskiftande verksamhet. Därför tog de saken i egna händer, och under 25 år byggdes cirka 400 bygdegårdar runt om i landet. Arbetet skedde genom stora ideella insatser. Ungdomarna skapade själva förutsättningarna för sina aktiva fritids- och föreningsverksamheter. Verksamheten i bygdegårdarna har skiftat starkt under åren. Samhällsförändringarna med befolkningsomflyttningar, ökande bilism och det nya mediet televisionen medförde en nedgång i föreningsverksamheten, som också drabbade bygdegårdsarbetet. Många bygdegårdar har tvingats stänga och de har förlorat sin roll.

Dock har vågen vänt och det finns idag ett stort behov av och intresse för mötesplatser i vårt lokalsamhälle – mötesplatser som är neutrala, som sänker trösklarna för delaktighet, som är en arena utanför skolan och som ett komplement till annan fritidsverksamhet.

Förslövs Bygdegårdsförening sökte och fick medel från Arvsfonden för att återigen gjuta liv i bygdegården och återskapa den som mötesplats. Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Arvsfondens stöd ger oss möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla vår verksamhet inom olika områden.